Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Kas yra Kas?

Kas yra Kas?

Susipažinkime su Otavos apylinkės valdyba

Ruta KlicieneRūta Kličienė – žurnalistė, dirba Kanados tabako kontrolėje konferencijų menedžere, augina dukrą Karoliną, sūnų Andrių ir turi katiną čempioną. Laisvalaikiu vadovauja Otavos lietuvių bendruomenės valdybai, rūpinasi kultūros reikalams visai Kanadai ir priklauso IX-tosios Dainų Šventės Ruošos Komitetui. Kas nežino Rūtos?!
Laima LafitteLaima Lafitte – Otavos KLB vice-pirmininkė, dirba Kanados veterinarijos departamente, augina sūnų ir dukrą, pagrindinė kalba šeimoje – prancūzų.Laisvalaikiu aktyviai su visa šeima prisideda prie bendruomenės renginių organizavimo. Laimos hobi: patinka daržininkauti, įvairūs sportai, dainuoti „Arijoje“, ir skaityti knygas.
Ramune ZitikieneRamunė Zitikienė – dirba ambasadorės asistente, galima sakyti palaiko ryšius tarp lietuvių bendruomenės ir ambasados. Augina tris gražias dukras. Valdyboje visi finansai jos rankose. Ramunė turi pomėgių daugiau nei laiko, tad visko po truputį: gėlės, knygos, gamta ir įvairūs sportai.
Lina MasionieneLina Masionienė – valdybos korespondentė, fotografė. Pagal profesiją farmacininkė. Dirba Kanados sveikatos ministerijoje ir studentauja. Turi šunį – miniatiūrinį taksą. Laisvalaikiu prižiūri KLB Otavos svetainę. O kai aplanko kūrybinė mūza, ką nors parašo. Hobi: rašyti, na dar vasarą keliauti laivu aplankant gražiausias Otavos pakrantes.
Ladas GiriunasLadas Giriūnas – KLB tarybos narys, dirba Kanados pašte virš 30 metų. Aktyvus bendruomenės narys, kuriam rūpi veiklos ateitis. Darbo reikalais dažnai keliauja į Europą ir užsuka į Lietuvą. Hobi: statyti namą.

VadybaKLB apylinkės valdyba su KLB Krašto Tarybos nariu Ladu Giriūnu KLB Tarybos suvažiavime, kuris įvyko spalio 25d. Toronte.


Susipažinkime su gerbiamais Otavos bendruomenės nariais Vytas ir Vita Radžiai

RadziaiVytas Radžius – gimė Lietuvoje, Kybartuose, tėvelis buvo muitininkas. 1957 metais iš Winnipego atvažiavo į Otavą. Atvažiavęs iš karto įsitraukė į visuomeninę veiklą, pradėjo dainuoti kanadiečių chore ir vaidinti teatre. Tuomet lietuvių Otavoje buvo mažiau nei šimtas. 1958 metais Vytas pirmą kartą atėjo į Otavos lietuvių susirinkimą ir iškart buvo išrinktas į valdybą. Nuo tada ir prasidėjo nuolatinė savanoriška veikla lietuvių bendruomenei. 1967-1968 metais Vytas pirmą kartą buvo išrinktas Otavos lietuvių bendruomenės pirmininku. Iš viso su pertraukomis pirmininkavo apie devynerius metus. Kaip vienas iš gerbiamiausių žmonių Vytas taip pat dažnai yra prašomas paskaityti mišioms. Hobi: mėgsta skaityti ir vasarą patraukia į žvejybą su sūnumi arba broliumi.

Vita Radžiuvienė - gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Vita visada entuziastingai prisidėdavo prie lietuvių bendruomenės organizacinės renginių veiklos, dirbo Otavos lietuvių bendruomenės valdyboje iždininke. Vyto ir Vitos namai ne kartą buvo atvėrę duris bendruomenės pakviestiems svečiams, ar tai būtų kunigas ar kitas garbus svečias. Vita amerikonė iš Rochester, JAV, o su Vytu susipažino pas jo brolį Toronte. Turi polinkį į meną ir savo gabumus realizuoja lipdydama keramikinius dirbinius. Ypač mėgsta skaityti romanus ir autobiografijas.

 

Vytas ir Vita Radžiai užaugino tris vaikus: sūnų Juozą, dvi dukras Liną ir Rimą, ir turi  šešis vaikaičius: dvi mergaites ir keturis berniukus.

Tariame didelį AČIŪ Radžių šeimynai už visokeriopą pagalbą Otavos lietuvių bendruomenei.