Ottawa Lithuanian Community

Connecting Lithuanians

Home Straipsniai XXVIII-tasis Baltiečių vakaras

XXVIII-tasis Baltiečių vakaras

Tradicinis šių metų XXVIII-tasis Baltiečių vakaras suruoštas Kanados Baltiečių Federacijos sulaukė ypatingo estų bendruomenės, kuri džiaugėsi Estijos prezidento Toomas Hendrik Ilves atvykimu ir dalyvavimu, dėmesio.

Atvykęs į Kanadą oficialiais reikalais, Estijos Prezidentas buvo pakviestas pagrindiniu kalbėtoju Baltiečių vakarui, kuris įvyko gegužės 28 d. trečiadienį, Konfederacijos salėje, Parlamento rūmuose. 

Po vakarienės Prezidentas švelniu balsu, lėtu tempu apibūdino įvairius projektus, kurie buvo ir tebėra vykdomi bendromis jėgomis su Kanada arba kuriuose Kanada turėjo įtakos Estijoje. Pats gyvenęs Vankuveryje Prezidentas didžiavosi, kad šiuo metu nemažai kanadiečių estų gyvena ir dirba Estijoje ir vykdo aukštas atsakingas pareigas. Su nepriklausomybės atgavimu sumažėjo atstumas tarp abiejų kraštų ir susidarė sąlygos bendradarbavimui.

Prezidentas perskaitė pranešimą, kuriame pažymėjo Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Kanados bendradarbiavimą, vykdant NATO įsipareigojimus bei dalyvaujant bendrose misijose Afganistane.

Praėję saugumo patikrinimą svečiai pradėjo rinktis West Block vakarinėje pusėje, kur prasidėjo Baltiečių vakaras. Ypatingai daug estų norėdami susitikti ir išgirsti Estijos Prezidentą dalyvavo šiame vakare. Netrukus susirinko Kanados Parlamento atstovai, ministeriai, ambasadoriai, garbės konsulai ir kiti Kanados valdžios pareigūnai. Tarp jų buvo  Parlamento pirmininkas Peter Van Loan,  Valstybės sekretorius daugiakultūriams ir tapatybės reikalams Jason Kenney, Kanados ambasadorė Baltiečių šalims Claire Poulin, Latvijos ambasadorius Margers Krams, Estijos charge d'Affaires Kanadoje Rasmus Lumi. Deja, Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė tuo metu buvo Lietuvoje ir negalėjo dalyvauti šiame renginyje.

Susitikimo metu vienoje iš salių svečiai galėjo apžiūrėti Estijos gamtovaizdžių ir miestų peizažų parodą. Pademonstruota Endel Grensmanno fotografijos paroda “Birds-Eye Estonia”, kuri buvo parodyta Taline ir kitur.  Kitoje salėje, kurioje buvo vaišinamasi gėrimais ir šaltais užkandžiais, Lietuvos ambasada demonstravo unikalių Lietuvos kraštovaizdžių vaizdus iš neseniai išleistos knygos “Neregėta Lietuva”.  Tai didelio formato albumas, kuriame per 50 skrydžių įvairiausiais orlaiviais ir dešimtys tūkstančių apkeliautų kilometrų padaryta fotografijos vaizdų nuo Vilniaus iki Neringos kopų, nuo Raigardo slėnio iki Mūšos vingių.

Po pažinties ir įžanginio bendravimo svečiai buvo pakviesti iškilmingai vakarienei į Konfederacijos salę. Ižanginę kalbą tarė Kanados Parlamento pirmininkas ir pagrindinis šio vakaro parlamentarų komiteto organizatorius Peter Van Loan. Jis nuoširdžiai papasakojo senelių ir tėvelių atvykimą iš Estijos į Kanadą. Jo giminėje esantys gabūs profesionalai išmainė aukšto lygio profesinius darbus Estijoje į paprastesnius darbus Kanadoje, bet džiaugėsi nauja šalimi, kurioje branginama demokratija ir sudarytos sąlygos dirbti sąžiningai ir sukurti savo gyvenimą pagal norus, mokymąsi ir gabumus.

Peter Van Loan perėmė tas pačias vertybes iš savo tėvelių ir gal todėl buvo suinteresuotas ieškoti galimybės dalyvauti Kanados politiniame gyvenime. Šia proga jis pasidžiaugė beviziu įvažiavimu, kurį estai gavo 2006 metais pirmieji iš visų Baltijos šalių ir papasakojo kaip viskas įvyko.

Valstybės sekretorius daugiakultūriams ir tapatybės reikalams Jason Kenney pasveikino susirinkusius ir prisiminė, kad šis susitikimas prasidėjo tamsiais Baltijos šalims okupacijos laikais. Jason Kenney papasakojo apie jo ministerijos vykdomą projektą - “Victims of Communism” paminklo projektavimą ir statybą ir paprašė baltiečių bendruomenių paramos šiam projektui įgyvendinti.

Susirinkusius pasveikino Latvijos Respublikos seimo prezidentas Gundars Daudze, kuris atvyko kartu su keliais seimo nariais. 

Vakaro programos koncertinę dalį atliko simfoninės ir džiazo muzikos atlikėjas estas  Armas Maiste, kuris gyvena Monrealyje nuo 1950 metų.  Ypatingai gražiai skambėjo ir publikos plojimais buvo įvertinta jo sukurta estiškų melodijų improvizacija (improvisation on Estonian melodies). Armas Maiste taip pat atliko džiazo kompozitoriaus Oscar Petersono dainų popuri.

Monrealio Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Alyozas Volskis perskaitė maldos žodžius, kuriems pritarė visi susirinkusieji. Po maldos buvo pakeltas tostas už Karalienę.

Savo nuoširdžią ir draugišką paramos kalbą išsakė Kanados parlamento senatorė Raynell Andreychuk kuri nuo 1993 metų globoja Baltiečių vakarą. Senatorė paminėjo, kad pati neturėdama nei estiško, nei latviško, nei lietuviško kraujo besąlygiškai rėmė Baltijos šalis ir šio vakaro idėją nuo pat renginio įkūrimo pradžios. Ji jaučiasi esanti baltiečių šeimos nariu.

Norėdamas įvertinti senatorės įnašą šiam vakarui, Kanados Baltiečių Federacijos pirmininkas Petras Meiklejohn spontaniškai pakilo iš vietos ir įsegė jai Baltiečių Federacijos ženkliuką, kurį ji labai įvertino.

Vakaro padėkos žodį visiems susirinkusiems svečiams tarė Petras Meiklejohn, kuris taip pat atlieka KLB Krašto Valdybos vice-pirmininko pareigas visuomeniniams reikalams.

Po iškilmingos vakarienės ir sveikinimų, vakaras baigėsi naudingu bendravimu su sėdinčiais už stalo kaimynais bei kitais svečiais. Buvo stengiamasi perduoti informaciją Kanados valdžios atstovams kuo gyvena Baltijos šalys ir jų išeiviai šiandieną.

Kviečiame pasižiūreti šio žymaus vakaro akimirkų.